Convenant 'Marktpartners Bio Groningen'

Boeren die omschakelen naar biologisch hebben vaak onvoldoende zicht op wie hun oogst gaat afnemen en verwerken. Ook andersom zijn er afnemers die graag biologische producten willen afnemen, maar niet altijd weten welke boeren deze aanbieden. Op 20 november ondertekent de provincie Groningen samen met 16 ketenpartners uit de biologische sector een convenant. Het convenant is bedoeld om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. Met het plaatsen van hun handtekening hebben zowel aanbieders als afnemers nu afgesproken zich actief in te zetten om voldoende biologische gewassen in Groningen te krijgen.

Deelname aan het convenant is niet vrijblijvend: deelnemende partijen krijgen iets maar er wordt ook iets van ze gevraagd.

Wat biedt de provincie Groningen

 • Een netwerk van enthousiaste en gedreven biologische producenten, bedrijfs-, voorlichters en akkerbouwers met interesse in omschakeling;

 • Inzet van een ketenmanager die goede nationale en internationale contacten heeft;

 • Middelen (€ 100.000) die ingezet kunnen worden om eventuele knelpunten op te lossen en een programma* om gezamenlijk de doelstellingen te bereiken;

 • Gezamenlijk naar buiten treden in de media met vermelding als mede initiatiefnemer en het onderzoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijke afzetbevordering;

 • Een gedreven en actief team van ondersteuners;

 • Een uitgebreide, gedegen informatiebrochure (Ekoland special) voor telers;

 • Vermelden van deelnemende partijen als partner/initiatiefnemer op website en bij activiteiten van de provincie Groningen.

 • Het lopende programma stimulering biologische landbouw van de provincie Groningen omvat:

  • Informatiebijeenkomsten

  • Studiegroepen

  • Demonstraties

  • Deelname beurzen (stand Biobeurs, open dagen SPNA proefbedrijven, etc.)

  • Demonstratiebedrijven (SPNA en PPO)

  • POP3 subsidieregeling ( 40% op specifieke investeringen, zoals mechanische onkruidbestrijding)

  • Communicatie (website/nieuwsbrief)

  • Diverse projecten op deelterreinen

 

Wat vragen wij van de ondertekenaars van het convenant

 • Commitment en een inspanningsverplichting in de vorm van een doelstelling qua areaal en/of hoeveelheid product, waarbij zoveel mogelijk gewerkt wordt met meerjarige afspraken. Tijdens de jaarlijkse evaluatie worden de resultaten besproken en afspraken gemaakt over de communicatie hiervan. Niet behaalde doelstellingen zonder legitieme reden, betekent einde partnerschap; 

 • Bereidheid tot het delen van kennis en netwerken;

 • Transparante en eerlijke prijsvorming richting producenten;

 • Deelname aan het jaarlijks evaluatie overleg. Eerste evaluatie staat gepland voor eind 2019;

 • Ondersteuning/begeleiding van telers bij teelt/afzet producten in omschakelperiode;

 • Samenwerking met andere partijen om boeren de mogelijkheid te geven om een evenwichtig bouwplan op te stellen van meerdere biologische gewassen met een gezonde rotatie als het gaat om qua bodemvruchtbaarheid en bedrijfseconomie.

 

Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De looptijd van het convenant is hiermee in principe een jaar met als doel dit tijdens de evaluatiebijeenkomsten te verlengen met een jaar.