Provincies, waterschappen en waterbedrijven samen in actie bij verzilting kust 

Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten rond de thema’s verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid in het Zoet Zout Knooppunt. Sinds half september is het team van Regiomakelaars op volle sterkte. De Regiomakelaars hebben de opdracht om kennis meer ten goede te laten komen aan de praktijk van boeren, natuurbeschermers en andere gebruikers ‘in het veld’.

Regiomakelaars

Kennis en handelingsperspectief

Verzilting heeft in toenemende mate invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Daarmee beperkt het de gebruiksmogelijkheden voor de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de drinkwaterwinning. De Regiomakelaars ontsluiten kennis, zodat de gebruikers beter bekend raken met de verziltingsproblematiek en de manieren om daarop in te spelen. Eén voorbeeld daarvan is ‘anti-verziltingsdrainage’. Ondergrondse opslag van zoet water is een andere techniek, waarmee de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan. De samenwerkende overheden vinden het bijzonder belangrijk dat het Zoet Zout Knooppunt bijdraagt aan het handelingsperspectief van de gebruikers.

Samenwerking met landelijke partijen

De Regiomakelaars gaan bovendien samenwerken met landelijke partijen zoals Deltares, Stowa en de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat respectievelijk Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast zullen zij voor aansluiting zorgen bij landelijke programma's zoals het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Deze partijen hebben de afgelopen jaren veel kennis over verzilting opgebouwd.

Onderlinge kennisuitwisseling 

De Regiomakelaars verbinden initiatieven die kennisontwikkeling tot doel hebben. Door onderlinge kennisuitwisseling tussen de kustregio’s ontstaat een sterk netwerk. Daarnaast dragen ze bij aan een versterking van het profiel van Nederland als internationaal gidsland op het gebied van verzilting en slim gebruik van zoet water.

Regiomakelaar Noord

Recent is Peter Prins aan de slag gegaan als Regiomakelaar voor Friesland en Groningen door Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en de provincie Fryslân. Peter heeft de afgelopen jaren in verschillende buitenlandse delta’s aan verzilting gewerkt en heeft daar de Nederlandse expertise gepromoot, zoals de ervaringen in de Spaarwater-projecten in Noord-Nederland. Met hem is binnen het team ook een groot internationaal netwerk binnen gebracht.

Website

Het Zoet Zout Knooppunt heeft recent een nieuwe website gelanceerd: 'Het platform voor verziltingsvraagstukken'. Kijk voor meer informatie op www.zzk.nl.