Agenda

Regelmatig worden er evenementen georganiseerd rondom biologisch boeren, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, demonstraties en excursies. 

Datum: donderdag 10 juni 2021
Locatie: online
Start: 13.00 uur

Vanuit het programma Innovatie Veenkoloniën wordt op donderdag 10 juni 2021 de Innovatiedag georganiseerd, een online evenement. Het programma op die dag is als volgt:

13.00 - 13.15 uur    Opening (plenair)
13.15 - 13.45 uur    Workshop 1 - Precisielandbouw (project TIP)
13.45 - 14.00 uur    Wissel + rondstruinen
14.00 - 14.30 uur    Workshop 2 - Strokenteelt (project strokenteelt)
14.30 - 14.45 uur    Wissel + rondstruinen
14.45 - 15.15 uur    Workshop 3 - Eitwitgewassen (project Fascinating)
15.15 - 15.30 uur    Wissel + rondstruinen
15.30 - 16.00 uur    Workshop 4 - Duurzaam slootkantbeheer (project slootkantbeheer)
16.00 - 16.15 uur    Wissel + rondstruinen
16.15 - 16.45 uur    Workshop 5 - Onkruidbestrijding (project EIP)
16.45 uur    Sluiting (plenair)

Aanmelden

Datum: Woensdag 30 juni 2021
Locatie: Tempelsteed 1 in Engwierum
Start: 10:30 uur

Na een drietal digitale regio kringloopbijeenkomsten in februari en maart voor Noord, Midden en Zuid met bij elkaar meer dan 100 deelnemers gaat het project  Koplopers in kringlooplandbouw verder met fysieke bijeenkomsten op drie boerderijen in de drie regio’s om ruimte te kunnen bieden aan informeel uitwisselen en het leggen van intersectorale contacten voor samenwerkingen. Daarnaast wordt op iedere bijeenkomst een focus gelegd op een voor het bedrijf relevant thema.

Samen met Biowad en werkgroep biologische landbouw Groningen organiseren we Woensdag 30 juni de kringloopbijeenkomst Noord met een focus op organische reststromen. De bijeenkomst vindt plaats op het bedrijf van Pyt en Rika Sipma ‘Timpelsteed’ in Engwierum (Friesland). Het programma van de dag ziet er als volgt uit:

  • 10:30 Inloop met koffie en thee
  • 11:00 welkom door Bionext en Pyt Sipma, voorstellen bedrijf Pyt
  • 11:15 Ruud Hendriks: Nutriëntenstromen op het bedrijf. +discussie en rondleiding over het bedrijf.
  • 12:30 Lunch
  • 13:30 Astrid Meier: lokale organische reststroom verwerking, obstakels en kansen
  • 14:00 Pieter van der Valk: Pilot Südwest Fryslan.
  • 14:15  Casus op het bedrijf bespreken: heideplaggen en natuurmaaisels.
  • 15:15 Afsluiting en bespreken vervolg
  • 15:30 Borrel

De dag bestaat uit twee onderdelen: een ochtend- en een middagprogramma. We beginnen met een welkom door Bionext en Pyt Sipma en een korte introductie van het gastbedrijf ‘Timpelsteed’. Vervolgens gaan we in gesprek met practor Kringlooplandbouw Ruud Hendriks over de kringloop op het bedrijf. Hij heeft voor deze bijeenkomst de mineralenstroom op ‘Timpelsteed’ doorgerekend. Ruud gaat in gesprek met Pyt en de deelnemers over de resultaten van de doorrekening en de mogelijkheden om de resterende gaten in te kringloop te herstellen. Al pratende maken we een rondje over het bedrijf en staan we stil bij de kringloopaspecten van het bedrijf. Na de lunch gaan we bij de composthoop ons verdiepen in één van de mogelijke oplossingsrichtingen: natuurmaaisel. Astrid Meier van Circulair terreinbeheer zal een introductie geven over haar landelijke ervaring met regionale pilots die lokale organische reststromen verwaarden. Zij kan onder andere veel vertellen over de drempels m.b.t. wet en regelgeving en hoe deze te overwinnen zijn. Bijvoorbeeld door het composteren van natuurmaaisel niet te verwoorden als ‘afvalverwerking’ maar als ‘voortgezet gebruik’. 

Vervolgens zal Melkveehouder Pieter van der Valk toelichten hoe hij een pilot heeft opgezet om organische stromen van de gemeente Súdwest-Fryslân op het eigen bedrijf te kunnen composteren. Met name wet/regelgeving zijn hierbij struikelblokken. Het programma Circulair terreinbeheer heeft geholpen een juridisch legale route voor de verwerking van groen restmateriaal van derden te bewerkstelligen en een checklist opgesteld als juridisch breekijzer voor dergelijke projecten in de toekomst. Pieter gaat de organische reststroom verwerking opschalen door een stichting te starten waarin grondgebruikers kunnen participeren. Doel daarbij is het borgen van een sterkere positie in de reststroom keten.

Na de bijdragen van Pieter en Astrid gaan we in gesprek over hoe partijen kunnen samenwerken in het lokaal verwerken van deze waardevolle organische reststroom. Hierbij zullen we specifiek ingaan op de casus van het bedrijf van Pyt die organische reststroom-verwerking op zijn bedrijf wil door ontwikkelen in samenwerking met andere partijen. We sluiten de dag af met het bespreken van het vervolg van de bijeenkomst en een borrel.

Corona

Deze bijeenkomst zal uiteraard worden georganiseerd binnen de dan geldende corona beperkingen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer dit t.z.t. betekent dat de fysieke bijeenkomst geen doorgang kan vinden zullen we dat direct met de deelnemers communiceren.

Deelname is gratis. De deadline voor aanmelden is 23 Juni.

Aanmelden

Contact opnemen

Wilt u zich aanmelden voor één van de webinars of heeft u vragen? Neem dan contact op met de organisatoren!