Kringlooplandbouw centraal tijdens webinar BioNext

Maandag 15 maart namen 34 Groningers, Drenten en Friezen deel aan het webinar over kringlooplandbouw, georganiseerd door BioNext en de werkgroep biologische landbouw van de provincie Groningen. Er is veel informatie uitgewisseld en een vervolgbijeenkomst wordt weer gepland.

Project Koplopers

De avond begon met een korte toelichting over het project Koplopers in Kringlooplandbouw dat  BioNext heeft opgezet in samenwerking met Biohuis. De gezamenlijke ambitie is de kringloop van nutriënten zo snel en zo veel mogelijk te sluiten. De afgelopen jaren heeft deze ambitie meer urgentie gekregen doordat uit onderzoek blijkt dat residu van gewasbeschermingsmiddelen onder andere via gangbaar geteelde stro in biologische mest terecht komt.

Pilots

Om een gesloten kringloop te bereiken, worden er verschillende pilots uitgevoerd. Een aantal bedrijven experimenteert bijvoorbeeld met alternatieve strooiselmaterialen en eiwitbronnen. Verder wordt gekeken hoe mest voor veevoer en strooisel het beste kan worden uitgewisseld.

Zoektocht

Pyt Sipma, biologisch dynamisch akkerbouwer in Friesland, vertelde hoe hij op zijn bedrijf experimenteert werkt aan kringlooplandbouw. Zowel uit zijn verhaal als de vragen van de deelnemers blijkt dat het sluiten van de kringlopen echt een zoektocht is. Op 60 hectare verbouwt hij pootaardappel, ui, peen, gras/klaver, tarwe, voederbiet, bonen/erwt en heeft hij stukken liggen in het kader van het Agrarisch Natuurlijk Landschapsbeheer. In 2020 voerde hij 105 kilo stikstof aan via mest en compost. De rest van de stikstof via groenbemesters en klaver. Hij heeft een vaste samenwerking met een veehouder waaraan hij gras-klaver en voederbieten levert en vaste mest voor terugkrijgt. 

Bokashi

Verder staat de akkerbouwer aan het begin van experimenten met bermmaaisel, heideplaggen en heeft hij geëxperimenteerd met champost (champignongmest) en bokashi (gefermenteerd gras). Waardevolle producten, maar de aanvoer en kwaliteit zijn vaak lastig te plannen. Ook de opslag op het land past niet binnen de huidige regelgeving. Hij vindt stikstof niet het grootste probleem, maar richt zich vooral op het krijgen van meer koolstof op zijn bedrijf. Als grootste uitdaging ziet hij het in de toekomst het terugkrijgen van de nutriënten van de consument. Deelnemers vroegen hem onder andere naar zijn mening of ervaringen op het gebied van regelgeving, de gewenste CN-verhouding in de bemesting en geitenmest versus varkensmest.

Knelpunten

Tijdens de webinar bleek ook dat er volgens de deelnemers nog wel wat werk te doen is om alle input biologisch te krijgen en al het veevoer regionaal. Bovendien zijn er nog wat knelpunten te overwinnen, zoals de financiële haalbaarheid.

diagram webinar

diagram webinar

Goede wil

Tijdens de discussie over de stellingen blijkt met name dat de relatief goedkope graanteelt in het Oost-Europa verstorend werkt op de regionale kringloop: biologische graanteelt in Nederland is niet erg lucratief. De goede wil om kringlopen beter te sluiten is er zeker bij de deelnemers maar belemmeringen zijn onder anderengemis aan juiste contacten, het financiële aspect en regelgeving.

Algri Bio App

Daarna geeft Jaap Nijboer een korte presentatie over de onlangs ontwikkelde Algri Bio App. De app is bedoeld om vraag en aanbod in de bio-sector makkelijker bij elkaar te brengen. Daarnaast kan de app ook gebruikt worden om kennis en ervaringen te delen. De eerste succesverhalen worden gedeeld. De presentatie werd ontvangen met digitaal applaus. Jaap biedt aan om ondernemers te helpen die de app willen installeren. De ambitie is om dit jaar 140  gebruikers te hebben.

screenshot Algri Bio App